Pedicure Niesje
Uw voeten in vertrouwde handen

 

Algemeen De praktijk Contact
Wat mag U verwachten De basisbehandeling Specialistische Voetbehandelingen


Privacyverklaring Pedicure Niesje


Pedicure Niesje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Niesje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Pedicure Niesje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de pedicure@pedicureniesje.nl
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pedicure Niesje verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Pedicure Niesje, of om andere reden persoonsgegevens aan Pedicure Niesje verstrekt door het invullen van een inschrijfformulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Pedicure Niesje, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Pedicure Niesje, Mackenziestraat 7 te Geldrop.
De praktijk is bereikbaar via:
telefoon: 06-28258837
of email: pedicure@pedicureniesje.nl

2. Welke gegevens verwerkt Pedicure Niesje met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum;
b) Adresgegevens;
c) Telefoonnummer en emailadres;
d) BSN (op uw verzoek);
e) Huisarts (met uw uitdrukkelijke toestemming);
d) Intake met voetdiagnose en eventuele gezondheidsgegevens;
e) Productgebruik en gegeven behandeling;
f) De afhandeling van uw betaling.

2.2. Pedicure Niesje verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
* het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Pedicure Niesje
* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of afspraak
b) Uw geslacht wordt gebruikt om u op de juiste wijze te adresseren of te onderscheiden van uw naamgenoot, uw geboortedatum gebruiken wij bij het bepalen van de behandeling en het sturen van een verjaardagskaart als vorm van relatiebeheer.
c) Uw gezondheidsgegevens en voetdiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren en om de behandelingen op af te stemmen.
d) De informatie over productgebruik  wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
e) BSN ter vermelding op uw factuur indien nodig voor uw declaratie bij verzekeraar of belastingdienst.
f) Uw huisarts  om in voorkomende gevallen te overleggen over de juiste aanpak van de behandeling van uw voeten.
g) Pedicure Niesje is wettelijk verplicht om haar financiŽle gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
h) Bij het bezoek aan de praktijk door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. Berichtgeving via E-mail:
Pedicure Niesje gebruikt uw naam en e-mailadres om uw per e-mail gestelde vragen te beantwoorden of contact op te nemen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.
Pedicure Niesje verstuurd geen mailings met informatie of ander reclame-uitingen per e-mail of anderszins.

2.4. Informatie verstrekking aan derden:
Pedicure Niesje verkoopt haar gegevens niet aan derden.
Behalve de gegevens die nodig zijn voor voldoen van de wettelijke verplichtingen, zoals de financiŽle administratie verstrekt Pedicure Niesje geen gegevens aan derden.
Ten overvloede vermelden wij dat er dus ook geen gegevens gedeeld worden met partijen buiten de EU.

3. Niet- persoonlijke informatie
Pedicure Niesje verzamelt geen gegevens over het bezoek van haar website ook niet over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker jonger is dan 16 jaar.
Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die door andere websites wordt verzonden
Pedicure Niesje is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Pedicure Niesje terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Pedicure Niesje verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u uitdrukkelijk verzoekt deze gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Gegevens die wettelijk verplicht zijn voor de FinanciŽle adminstratie en belasting aangifte worden gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn bewaard en daarna vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen
6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Pedicure Niesje passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
6.2 Pedicure Niesje slaat geen data op op servers die zich buiten de EU bevinden.

7. Inzagerecht
7.1. Via de eigenaresse van Pedicure Niesje kunt u, met een bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Pedicure Niesje zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Pedicure Niesje.
7.3. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Pedicure Niesje
via telefoon: 06 2825 8837 of email: pedicure@pedicureniesje.nl

8. Wijzigingen
Pedicure Niesje behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

9. Laatste aanpassingen Deze Privacy verklaring is op 5 Mei 2018 voor het laatst aangepast.
Voet in hand