Pedicure Niesje
Uw voeten in vertrouwde handen

 

Algemeen De praktijk Contact
Wat mag U verwachten De basisbehandeling Specialistische Voetbehandelingen


Algemene voorwaarden

Pedicure Niesje


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Niesje en een cliŽnt(e) waarop de Pedicure Niesje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicure Niesje
De Pedicure Niesje zal de behandelingen uitvoeren naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De Pedicure Niesje zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliŽnt(e) inlichten over de financiŽle consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliŽnt(e) moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Pedicure Niesje vermelden.
Indien de cliŽnt(e) deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Pedicure Niesje de tijd voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt(e) berekenen.
Annuleren van afspraken dient telefonisch of via e-mail te gebeuren.

Indien een cliŽnt(e) later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten en toch het gehele honorarium berekenen.
Bij een vertraging van meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd kan Pedicure Niesje de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

De Pedicure Niesje moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt(e) melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan bovengenoemde verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht.
Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
De Pedicure Niesje vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten via een prijsljst in de praktijk aan de cliŽnten en op haar website.
De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliŽnt(e) dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
Graag verwijs ik u naar de Privacy verklaring van Pedicure Niesje.

6. Geheimhouding
De pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt(e) heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt(e) is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicure Niesje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliŽnt(e) verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Pedicure Niesje is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt(e) heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Pedicure Niesje geeft de cliŽnt(e) ťťn week (7 dagen) garantie op producten als door gebruik van de producten huidreacties (bv. roodheid, uitslag) ontstaan.

Deze garantie vervalt indien:
* De cliŽnt(e) andere producten dan de door de pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt
* De cliŽnt(e) de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
* De cliŽnt(e) het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* De cliŽnt(e) de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De producten kunnen na overleg met de pedicure eenmalig geruild worden voor andere producten van de Pedicure Niesje doch binnen een week (7 dagen).
Er geldt geen geld terug garantie.

9. Beschadiging & diefstal
Pedicure Niesje heeft het recht van de cliŽnt(e) een schadevergoeding te eisen indien de cliŽnt(e) meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Pedicure Niesje meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliŽnt(e) een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van de Pedicure Niesje.
De Pedicure Niesje geeft de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord.

Indien een klacht gegrond is, zal de Pedicure Niesje de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliŽnt(e) aantoonbaar zinloos is geworden en de cliŽnt(e) dit schriftelijk kenbaar maakt.

Klachten over gekochte producten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de producten gemeld te worden.
Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd alszijnde aanvaard door de koper.

11. Behoorlijk gedrag
De cliŽnt(e) behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliŽnt(e) na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Pedicure Niesje het recht de cliŽnt(e) de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bij Pedicure Niesje wordt gewerkt volgens de hygiŽne regels van de HAM code van pedicures.

Er wordt van de cliŽnt(e) verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiŽne regels.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen de Pedicure Niesje en de cliŽnt(e) is het Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Pedicure Niesje behoudt zich het recht ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op haar website.Pedicure Niesje is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op sociale media plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Pedicure Niesje.

Pedicure Niesje kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Pedicure Niesje betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie,
maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.


13. Laatste wijziging

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 5 mei 2018

9. Laatste aanpassingen Deze Privacy verklaring is op 5 Mei 2018 voor het laatst aangepast.
Voet in hand